Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o pow. 1000m², położonej przy ul. Turczynek w Milanówku

Gmina Milanówek- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o pow. 1000m²  z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako  Nr 5/1 w obrębie 07-01, położonej przy ul. Turczynek w Milanówku - Zaplecze Bazy ZGKiM z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, strona internetowa  www.zgkim-milanowek.pl


Stawka wywoławcza za dzierżawę gruntu – 2,43 zł za 1m² plus podatek 23% VAT. Zaoferowana stawka za dzierżawę nie może być mniejsza niż stawka wywoławcza. Okres dzierżawy trzy lata (2013 r.-2016 r.).

  • Dzierżawca gruntu zobowiązany będzie z tytułu korzystania z przedmiotu dzierżawy do zapłaty czynszu płatnego z góry do dnia określonego w wystawionej przez Wydzierżawiającego fakturze.
  • Czynsz dzierżawny będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca.
  • Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Zastrzega się możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem jednomiesięcznego  okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy Wydzierżawiający uzna, że przedmiot dzierżawy jest mu niezbędny na inne cele komunalne.

  • Wadium w wysokości 200 zł należy uiścić w kasie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 20.06.2013 r.
  • Wadium przepada jeżeli oferent ,który wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy po 7-miu dniach od daty ogłoszenia o wyniku przetargu.
  • Oferta winna zawierać zaproponowaną stawkę za dzierżawę gruntu,  oświadczenie oferenta, wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaparafowany projekt umowy.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę części gruntu przy ul. Turczynek w Milanówku” należy złożyć w siedzibie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 24.06.2013r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 Milanówku w dniu 24.06.2013r. o godz.11:00 .

Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Dyrektor ZGKiM
/-/
mgr Ewa Tatarek


Urząd Miasta Milanówka
Ewa Tatarek 2013-05-23
2013-05-23 15:23