Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXIV Sesja Rady Miasta - 14 września 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XXIV Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 14 września 2016 r. (środa), o godz. 13:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016+2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2016 r.;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;
  • przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
  • podwyższenia kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku;
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek;
  • wyrażenia woli przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531,00 m” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019;
  • przyznania dotacji celowych w roku 2016 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które są położone na terenie Milanówkał
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Wielki Kąt;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Głowackiego;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi publicznej – ul. Czubińskiej oraz pod drogę publiczną – boczna od ul. Czubińskiej;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości pod drogę publiczną położonych w okolicy ul. Na Uboczu;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonych przy ul. Krótkiej w Milanówku.
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej.
 6. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Zakończenie XXIV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska


Urząd Miasta Milanówka
Małgorzata Trębińska 2016-09-09
2016-09-09 14:54