Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XIX Sesja Rady Miasta Milanówka - 21 kwietnia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia Mieszkańców o zwołaniu XIX Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek), o godz. 13:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2016 r.
  • ustalenia wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka
  • zmiany uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych
  • wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków
  • przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek
  • uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku
 6. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Zakończenie XIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska


Urząd Miasta Milanówka
Małgorzata Trębińska 2016-04-14
2016-04-14 12:51