Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie pawilonu targowego na Targowisku Miejskim

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4, strona internetowa www.zgkim.milanowek.pl, tel. 22 755-81-89  ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie pawilonu handlowego o pow. 8,75m² w szeregu pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku, dz. Nr ewid. 133 i 132, obręb 06-03, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawka wywoławcza za 1 m² pow. użytkowej pawilonu 49,50zł plus podatek 23% VAT.

Zaoferowana stawka za dzierżawę nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Okres dzierżawy 3 lata.

Wadium w wysokości 100zł należy uiścić w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 26.08.2013r.

Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca każdego roku.

Oferta winna zawierać:

-pisemna ofertę cenową,

-oświadczenie o nie zaleganiu wobec Gminy Milanówek z należnymi podatkami,

-zaparafowany projekt umowy na dzierżawę pawilonu handlowego.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ”Przetarg na dzierżawę pawilonu na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku” należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 30.08.2013r. do godz. 10ºº.

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 30.08.2013r. o godz. 10¹º.

Wpłacone wadium  zostanie odliczone od czynszu za 1-szy miesiąc dzierżawy.

Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Milanówek, dn. 23.07.2013r.


Urząd Miasta Milanówka
Ewa Tatarek 2013-07-23
2013-07-23 12:14