Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o konkursie na koncepcję zagospodarowania i adaptacji nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18A

Ogłoszenie o konkursie na koncepcję zagospodarowania i adaptacji nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18A


OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
JEDNO LUB DWU ETAPOWY

Na koncepcję zagospodarowania i adaptacji nieruchomości
położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18A.

Celem konkursu jest:

  • Stworzenie miejsca przyjaznego młodym ludziom i pokazującego ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Wyposażenie i wystrój wnętrz ma służyć organizowaniu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które wpływałyby na rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i społecznych u młodzieży, przy współpracy z Milanowskim Centrum Kultury.
  • Wyłonienie spośród uczestników konkursu podmiotu, który zawrze umowę dzierżawy w minimalnej kwocie czynszu wynoszącej 500,00 zł. netto miesięcznie. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania obiektu.
  • Współpraca z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
  • Pomoc w organizowaniu bieżących wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie miasta

Oferta powinna zawierać szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy, w szczególności:

- program pracy merytorycznej ukierunkowanej na młodzież

- propozycję zagospodarowania pomieszczeń

- harmonogram planowanych działań, w tym termin rozpoczęcia działalności w obiekcie

- zakładany budżet na realizację tych działań, w tym przewidywane źródła finansowania

- planowane sposoby promocji obiektu

- zakładane rezultaty i efekty pracy merytorycznej

- wizualizację obiektu wewnątrz (kolorystyka, wystrój wnętrza) oraz z zewnątrz (przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu wokół obiektu)

- opis podmiotu biorącego udział w konkursie z uwzględnieniem doświadczenia w pracy z młodzieżą i prowadzenia tego typu działalności

Oferty należy dostarczyć osobiście w zapieczętowanej kopercie z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego oraz dopiskiem: „Oferta - konkurs Warszawska 18A do siedziby Urzędu Miasta Milanówka, mieszczącej się przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w terminie do dnia 31.07.2013 r.  do godz. 10.00

  • Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Oferty zostaną rozpatrzone przez powołaną w tym celu, zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka, Komisję Konkursową.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2013 r. o godz. 11:00 w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w budynku Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Zastrzega się możliwość wezwania do uzupełnienia ofert konkursowych oraz przeprowadzenia rozmów z oferentami.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  terminie do dnia 02.08.2013 r. do godz. 16.00. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia II etapu konkursu, jak również nie wybrania żadnej oferty.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 05.08.2013 r. poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.milanowek.pl, która ukaże się do godz. 16.00. Oferentom przysługuje prawo wniesienia uwag w terminie do dnia 12.08.2013 r. do godz. 10.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spacerowej 4 lub telefonicznie pod numerem (22) 758 30 61 wew. 240 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


Urząd Miasta Milanówka
Joanna Oknińska 2013-07-01
2013-07-01 15:45