Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka - 27 czerwca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA MILANÓWKA

zawiadamia mieszkańców o zwołaniu

XXVIII SESJI

VI kadencji Rady Miasta Milanówka

w dniu 27 czerwca 2013 r. (czwartek), o godz. 16.00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka
przy ul. Kościuszki 45

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

4. Sprawozdanie Burmistrza.

5. Informacja Komendanta Straży Miejskiej nt. działalności jednostki w okresie marzec - maj 2013 r.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2012:

a) prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2012,

b) opinie Komisji branżowych dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2012,

c) dyskusja,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2012,

e) opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2012,

f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 Miasta Milanówka.

h) podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013 - 2021,

b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2013 rok,

c) zawarcia umowy dzierżawy, na okres 10 lat części działki ew. nr 33 obr. 06-03 przy ulicy Piłsudskiego,

d) przyznania dotacji na prace przy zabytkach położonych na obszarze miasta Milanówka,

e) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Milanówek,

f) zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2014 projektu systemowego o nazwie Milanowska Inicjatywa Lokalna Aktywności MILA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

g) wyrażenia zgody na realizacje projektu pn.: „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia kompensacyjne” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu: „Ochrona przyrody poprzez pielęgnacje zieleni” w formie dotacji/pożyczki w 2013 roku,

h) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Warsztaty Sztuki Młodej (Young Art Workshops)” dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków,

i) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 151/XV/12 Rady Miasta Milanówka w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka,

j) zmiany w Uchwale Nr 5/I/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka.

8. Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta Milanówka.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka


Urząd Miasta Milanówka
Maria Sobczak 2013-06-20
2013-06-20 14:57