Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Przetarg nieograniczony na dzierżawę części gruntów na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku, działka nr ewid. 132 i 133, obręb 06-03 pod usytuowanie pawilonów handlowych

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pisemnego

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę części gruntów na terenie Targowiska Miejskiego, działka nr ewid. 132 i 133, obręb 06-03 pod usytuowanie pawilonów handlowych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

1/ grunt o pow. 33,00m²

Stawka wywoławcza za 1m² pow. gruntu 30zł plus podatek 23% VAT (cena wywoławcza za pow. gruntu- 990zł plus podatek 23% VAT miesięcznie). Zaoferowana stawka za dzierżawę gruntu nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Wadium w wysokości 150zł należy uiścić  w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 10.07.2013r. do godz. 13:00.

Okres dzierżawy od 3 - 5 lat. Pisemna oferta na dzierżawę gruntu powinna zawierać:

-imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym i nie zaleganiu wobec Gminy Milanówek z płatnościami należnych podatków,
-zaparafowany projekt umowy.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu o pow. 33m² na Targowisku Miejskim w Milanówku” należy złożyć w ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia  15.07.2013r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w ZGKiM  przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 15.07.2013r. o godz. 11:10.

1/ grunt o pow. 34,80m²

Stawka wywoławcza za 1m² pow. gruntu 30zł plus podatek 23% VAT (cena wywoławcza za pow. gruntu - 1044 zł  plus podatek 23% VAT miesięcznie).

Zaoferowana stawka za dzierżawę gruntu nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Wadium w wysokości 150zł należy uiścić  w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 10.07.2013r. do godz. 13:00.

Okres dzierżawy od 3-5 lat.

Pisemna oferta na dzierżawę gruntu  powinna zawierać:

-imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym i nie zaleganiu wobec Gminy Milanówek z płatnościami należnych podatków,
-zaparafowany projekt umowy.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu o pow. 34,80m² na Targowisku Miejskim w Milanówku” należy złożyć w ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia  15.07.2013r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w ZGKiM  przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 15.07.2013r. o godz. 12:30.

Dzierżawca gruntu wymienionego w  pk-cie 1 i pk-cie  2 zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Wydzierżawiający udzieli oferentowi, który wygra przetarg prolongaty w opłacie dzierżawy tj. w wysokości 50% stawki za 1m² pow. od dnia zawarcia umowy do czasu pobudowania pawilonu, lecz nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

Wpłacone wadium dla każdego z przetargów zostanie odliczone od kwoty czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc uczestnikowi, który wygra przetarg, natomiast pozostałym  uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia  umowy, tj. po 7 dniach od wyniku przetargu.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Wydzierżawiającym lokalizacji i warunków technicznych po uzyskaniu pozwolenia na budowę pawilonu  handlowego od organu budowlanego, zgodnie z koncepcją unifikacji form zabudowy Targowiska Miejskiego.

Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Dyrektor ZGKiM


Urząd Miasta Milanówka
Ewa Tatarek 2013-06-12
2013-06-12 15:33