Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXII Sesja VI kadencji Rady Miasta Milanówka - 29 listopada 2012 r.

Informuję o zwołaniu XXII Sesji VI kadencji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się  w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie protokółu z XXI Sesji Rady Miasta Milanówka.
  4. Sprawozdanie Burmistrza.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2012 - 2021,
b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok,
c) wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
d) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
e) ustalania stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
f) wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek,
g) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek,
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka,
j) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
k) programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013,
l) realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Miasta Milanówka bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu

6. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Sobczak