Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka na podstawie Uchwały Nr 107/XII/2011 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r. przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową o pow. 6m2, położoną przy ul. Wojska Polskiego

WYKAZ

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta Milanówka na podstawie Uchwały Nr 107/XII/2011 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r. przeznacza do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej o pow.
6m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 8/1 w obrębie 05-06, położonej przy ul. Wojska Polskiego,
stanowiącej własność Gminy Milanówek, wraz z pawilonem handlowym o pow. 9 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – sprzedaż zniczy i kwiatów.

Zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej zatwierdzonym Uchwałą Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 1998 r., dla terenu, na którym leży działka ew. 8/1 w obrębie 05-06 ustalono następujące przeznaczenie: Teren zabudowy indywidualnej na działkach o charakterze leśno-parkowym. Powyższa działka jest działką drogową oznaczona symbolem 12 KU/Z.

Cena wywoławcza łącznie : 1 400,00 zł.
/Powyższa cena zawiera podatek Vat w wysokości 23%/

Dzierżawca będzie zobowiązany, z tytułu korzystania z przedmiotu dzierżawy, do zapłaty czynszu w wysokości wylicytowanej kwoty, płatnego miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury Vat.
Czynsz dzierżawny będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od dnia 1-go stycznia. Dzierżawa zostanie zawarta na okres 2 lat.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od  13 listopada 2012 r. do 3 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 oraz Spacerowa 4.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/

Jerzy Wysocki

ORG. 0051.356.2012 od 13.11.2012 r. do 03.12.2012 r.                                                                      


Burmistrz Miasta Milanówka
Burmistrz Miasta Milanówka 2012-11-14
2012-11-14 11:56