Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXI SESJA VI kadencji Rady Miasta Milanówka

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA MILANÓWKA

zawiadamia mieszkańców o zwołaniu

XXI SESJI VI kadencji Rady Miasta Milanówka

w dniu 25 października 2012 r. (czwartek), o godz. 16.00

w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. T. Kościuszki 45.

 

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie XXI Sesji Rady Miasta Milanówka.
2.    Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3.    Przyjęcie protokółów z XIX i XX Sesji Rady Miasta Milanówka.
4.    Sprawozdanie Burmistrza.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2012 - 2021,
b)    zmian budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok,
c)    wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Milanówku,
d)    ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej,
e)    wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso,
f)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„Królewska IV” w Milanówku,
g)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2” w Milanówku,
h)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy: ul. Królewską, ul. Nowowiejską, terenami zabudowy jednorodzinnej – na południu oraz ul. Dębowskiej,
i)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon położony w granicach Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2” pomiędzy ul. Brwinowską, ul. Królewską i ul. Rososzańską,
j)    nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Milanówka,
k)    zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat części działki ew. nr 12 obr. 05-03 przy ul. Ruczaj,
l)    zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat części działki ew. nr 67/2 obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego.
6.    Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
7.    Interpelacje i zapytania.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.    Informacje Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.
10.    Sprawy różne.
11.    Zakończenie XXI Sesji Rady Miasta Milanówka.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak