Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku"

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych Projektu „ Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku"

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

  • Projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą  do 2019 roku."

1. Z treścią Projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą  do 2019 roku" można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Milanówka, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, ul. Spacerowa 4, pok. 1, w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej,
  1. 2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 1 października 2012 r.:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Milanówka Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: osz@milanowek.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
  1. 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Milanówka.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Monika Samoraj
Monika Samoraj 2012-10-04
2012-10-04 08:30