Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zadania Referatu Oświaty

 

 1. Referat Oświaty działa w celu zapewnienia właściwej organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem edukacji w Mieście.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu oświaty i wychowania, w obszarach:
  • oświaty publicznej, pełniąc funkcję organu prowadzącego, w tym w szczególności:
   a) nadzorowanie działalności placówek oświatowych gminy;
   b) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola;
   c) opiniowanie powoływania i  odwoływania nauczycieli ze stanowisk kierowniczych, w tym organizowanie i przeprowadzanie konkursów na te stanowiska;
   d) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów  na stopień nauczyciela mianowanego w ramach awansu zawodowego nauczycieli;
   e) organizowanie dowozu uczniów na basen i na zawody sportowe oraz jego rozliczanie;
   f) współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
   g) pozyskiwanie środków w ramach programów rządowych i unijnych na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, indywidualizację nauczania i innych;
  • oświaty niepublicznej, w tym w szczególności:
   a) prowadzenie rejestru placówek niepublicznych w tym wpisywania i wykreślania szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych z tego rejestru;
   b) przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji oraz kontroli jej wykorzystania;
   c) przekazywanie dotacji innym gminom za dzieci z Milanówka uczęszczające do tamtejszych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
   d) przekazywanie subwencji oświatowej przypadającej szkołom, a wszystkim placówkom w części dotyczącej opieki i nauczania dzieci niepełnosprawnych;
  • oświaty publicznej i niepublicznej w tym w szczególności:
   a) wykonywanie zadań określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej, w tym w szczególności  poprawności i kompletności baz danych oświatowych prowadzonych przez szkoły i przedszkola działające na terenie gminy;
   b) organizowanie pomocy materialnej dla uczniów;
   c) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki;
   d) organizowanie i realizacja zadań związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół;e) przygotowywanie wniosków i wykonywanie zadań związanych z przyznaniem nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia:
  • opracowywanie i realizacja gminnego programu zdrowotnego, w tym w szczególności organizowanie we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej badań i szczepień profilaktycznych,
   przygotowywanie zamówień na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, merytoryczna obsługa i kontrola realizacji usług.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w szczególności:
  • realizacja zadań związanych z dofinansowaniem działalności klubów sportowych działających na obszarze gminy i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;
  • przygotowywanie wniosków i wykonywanie zadań związanych z przyznaniem stypendiów, nagród i wyróżnień dla mieszkańców Milanówka za osiągnięte wyniki sportowe;
  • współpraca ze szkołami w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
 5. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i konsultowanie projektów programów współpracy gminyz organizacjami pozarządowymi;
  • koordynowanie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi;
  • przygotowywanie i organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.